Nowoczesny design w Twoim zasięgu!

Pomożemy Ci wyposażyć Twoje wnętrze w nowoczesne meble i oświetlenie.

§1
Zasady ogólne

1.    Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.design24.com.pl).
2.     Administratorem Danych Osobowych jest  DM Design Janiszewska Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie przy ul. Prochowania 19/19,64-100 Leszno ,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
pod numerem KRS: 0000456877, REGON: 302396004, NIP: 6972308214;  jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem.
3.    Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§2
Podstawowe pojęcia

1.    DANE OSOBOWE – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę).
2.    PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
3.    NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.
4.    USŁUGODAWCA – rozumie się przez  to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.design24.com.pl.
5.    UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która  korzysta lub zamierza skorzystać z plików dostępnych na stronie www.design24.com.pl

§3
Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakres przetwarzania

1.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych podczas kontaktu oraz przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, którego dane dotyczą.
3.    Wprowadzenie danych osobowych do formularza rejestracji jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Zakres ten obejmuje podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. Dane wskazane powyżej są niezbędne do korzystania z usług.
4.  Korzystanie z witryny: www.design24.com.pl  nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik. Tym samym użytkownicy nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
5.  Jeżeli w toku realizacji usługi świadczonej przez Usługodawcę wymagane jest przesłania dokumentów w formie elektronicznej, zawierających dane osobowe osób trzecich, Użytkownik obowiązany jest do dokonania anonimizacji dokumentów poprzez zaczernienie lub w inny sposób uniemożliwienie odczytu danych osobowych osób trzecich. W przypadku opisu sytuacji podobnie  Użytkownik obowiązany jest do anonimizacji danych osób trzecich.
6.    Dane osobowe dot. pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, oraz danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, a także dane dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń nie są gromadzone przez Administratora Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik w toku realizacji usług przekaże tego typu informacje winien jest uczynić to w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której one dotyczą.

§ 4
Cele przetwarzania danych osobowych

1.    Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku  z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w kontaktach z Użytkownikiem.
2.    Dane Osobowe Użytkowników mogę być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych, promocyjnych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda powyższa może być w każdym czasie odwołana przez Użytkownika.

§5
Sposób przetwarzania Danych Osobowych

1.    Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.
2.    Administrator danych osobowych zobowiązany jest zapewnić:
a)    przetwarzane danych  zgodnie z prawem i zgodnie z celem określonym przepisami niniejszej Polityki Prywatności,
b)    zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.    Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w innym celu niż określony w Polityce Prywatności.
4.    Administrator Danych Osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.    Administrator, w przypadku korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej: www.design24.com.pl w sposób niedozwolony, sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem witryny,  uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownik, przy jednoczesnym zabezpieczeniu stosownych dowodów.

§ 6
Dostęp do Danych Osobowych

1.    Dostęp do Danych Osobowych posiada: Administrator danych Osobowych, pracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług za pomocą witryny internetowej www.design24.com.pl, a także informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmioty zajmujące się konserwacją i administrowaniem witryny internetowej.
2.    Dostęp przez osoby, których mowa w  odbywa § 6, pkt.1 odbywa się w zakresie określonym przez Administratora Danych Osobowych.
3.    Administrator obowiązany jest zapewnić kontrolę nad rodzajem danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych, terminem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobą upoważnioną do ich przetwarzania.
4.    Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§ 7
Uprawnienia Użytkownika

1.    Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2.    Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.
3.    Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Usługodawcy. Cofnięcie zgody powinno nastąpić poprzez przesłanie wiadomości pisemnej na adres: DM Design Janiszewska Spółka Jawna  ul. Prochowania 19/19, 64-100 Leszno , lub przez wiadomość e-mail na adres :marzena@design24.com.pl

§ 8
Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej www.design24.com.pl

 

Polityka cookies

Podobnie jak większość serwisów internetowych w Polsce i na świecie również nasz wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia naszych klientom możliwie najlepszych doświadczeń w trakcie jego użytkowania.

Plik HTTP cookie - w skrócie plik cookie - (nazywany także "ciasteczkiem") stanowi krótki fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej danych serwis i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach.

Zbierane informacje

Pliki cookies, które wykorzystuje nasz serwis nie służą do zbierania żadnych wrażliwych informacji dotyczących użytkowników, takich jak na przykład imię, nazwisko, adres, e-mail itp.

Pliki cookies o charakterze funkcjonalnym

Pliki cookies o charakterze funkcjonalnym służą temu, aby nasz serwis mógł zapamiętać wybory użytkowników dotyczące sposobu, w jaki ma działać. Na przykład tego typu plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania informacji dotyczących akceptacji sposóbu wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie

Pliki cookies do optymalizacji działania serwisu

Wkorzystujemy pliki cookies do optymalizacji działania naszego serwisu. Informacje zbierane za ich pośrednictwem służą nam do zbierania informacji, w jaki sposób Internauci używają naszego serwisu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wprowadzać ulepszenia, które poprawiają komfort osób odwiedzających nasz serwis. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować linki do stron, które nie istnieją itp.

Pliki cookies nie służą do zbierania informacji służących do identyfikacji konkretnych użytkowników lub zbierania jakichkolwiek wrażliwych danych osobistych.

Do celów optymalizacji serwisu wykorzystuje Google Analytics. Jest to usługa służąca do zbierania informacji o ruchu na stronie www w celu zrozumienia sposóbu wykorzystania strony. Informacje o zachowaniu na stronie (wraz z adresem IP) są transmitowane i przechowywane na serwerach firmy Google.

Jak wyłączyć możliwość zapisywania cookies?

Aby całkowicie wyłączyć cookies w naszym serwisie internetowym zalecamy zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Linki do innych serwisów

Polityka plików cookies nie obejmuje sposobu wykorzystania plików cookies na innych stronach, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zachęcamy do zapoznanai się z właściwą polityką plików cookies odwiedzanych serwisów.